Harrie Sluijer, Prysmian

“OHSAS is meer dan een papiertje en een digitaal systeem, het spoort aan tot actie ondernemen als je constateert dat iets niet in orde is.”
 
 

Hoe werkt certificatie?

Certificatie betekent dat een onafhankelijke deskundige beoordeelt of het onderwerp van certificatie (product of managementsysteem) aan een duidelijk vastgelegde norm voldoet. Wanneer dat inderdaad het geval is, dan wordt dit vastgelegd in een officieel document: het certificaat.

Certificatie-instellingen

Bureaus die hierbij als onafhankelijke deskundige optreden, worden certificatie-instellingen (CI’s) genoemd. De beoordeling vindt plaats op basis van spelregels (vastgelegd in het certificatieschema) die zijn goedgekeurd door een college van deskundigen (CvD) waarin alle belanghebbende partijen zitting hebben. De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt toezicht op de certificatie-instellingen. SCCM heeft een zogenaamd Centraal College van Deskundigen (CCvD) dat werkt voor alle aangesloten certificatie-instellingen. Alle door de RvA geaccrediteerde certificatie-instellingen werken met het certificatieschema van SCCM. 
 
Een certificatie-instelling geeft een certificaat af wanneer zij het vertrouwen heeft dat een organisatie aan de norm voldoet en daaraan kan blijven voldoen. Minstens eenmaal per jaar wordt gecontroleerd of de organisatie nog steeds aan de norm voldoet. Zo niet, dan kan het certificaat worden ingetrokken. Een certificaat wordt afgegeven voor drie jaar. In het derde jaar vindt een complete herbeoordeling plaats.
 
Met het certificaat kan een organisatie aantonen dat het aan alle eisen van de norm voldoet; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. Verschillende doelgroepen zijn geïnteresseerd in de arboprestaties van een organisatie, en daarmee in het certificaat.
 

Certificatieonderzoek

Een organisatie kan worden gecertificeerd wanneer het arbomanagementsysteem compleet is ingevoerd en waarvan de werking is bewezen. Tijdens het certificatieonderzoek wordt beoordeeld of alle elementen van het arbomanagementsysteem daadwerkelijk volgens de norm zijn geïmplementeerd. Vervolgens wordt nagegaan of het systeem ook in de praktijk functioneert. Een belangrijke eis, en voorwaarde voor certificatie, is daarbij of de organisatie voldoet aan alle eisen uit wet- en regelgeving.
 
Uiteraard blijft het mogelijk dat een organisatie die eisen niet haalt. Daarom wordt tijdens het certificatieonderzoek veel aandacht besteed aan de beoordeling van de arboprestaties en de werking van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen. In dat kader worden ook de procedures beoordeeld voor de melding van incidenten aan de overheid. De adequate werking van deze elementen van het arbomanagementsysteem is een belangrijke voorwaarde voor certificatie.
 

Continue verbetering

Een eis voor certificatie is ook dat het arbobeleid gericht is op de beperking van arbogevaren en arborisico´s en op continue verbetering. De organisatie zal daarom moeten aantonen dat het inzicht heeft in de mogelijkheden om de gevaren en risico´s te verminderen en deze mogelijkheden betrekt bij de formulering van de arbodoelstellingen. Uit deze doelstellingen moet de ambitie tot verbetering blijken. Wanneer er een arbocatalogus voor de sector is, dan dient deze als referentiekader voor de doelstellingen. 
 

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2464) 7567 vestigingen
ISO 50001 (20) 32 vestigingen
OHSAS 18001 (363) 1502 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001